fbpx
10.15/17.30
Zagreb
Autobusni Kolodvor Zagreb
12.30/19.50
Ljubljana
Autobusni kolodvor Ljubljana
--.--/23.15
Salzburg
18.00/01.30
Munchen
--.--/02.20
Augsburg
19.25/03.20
Ulm
20.45/04.30
Stuttgart
--.--/05.10
Pforzheim
21.45/05.40
Karlsruhe
22.45/06.40
Mannheim
23.55/07.20
Frankfurt
03.25/19.00
Frankfurt
04.40/20.20
Mannheim
05.40/21.15
Karlsruhe
--.--/21.45
Pforzheim
06.40/22.25
Stuttgart
07.55/23.35
Ulm
--.--/00.35
Augsburg
09.15/01.30
Munchen
--.--/03.20
Salzburg
14.45/07.10
Ljubljana
Autobusni kolodvor Ljubljana
17.00/19.30
Zagreb
Autobusni Kolodvor Zagreb